Kauza.6f.sk >>


Zvláštny poradca èlenov vedenia KDH - Aron Shaviv

Kto je Aron Shaviv?

Informácie pochádzajú z a) otvorených zdrojov b) našich izraelských priate¾ov z hnutia Anonymous.

Verejné zdroje:
The Jerusalem Post: One on One: The business of politics (rozhovor Arona Shaviva pre denník The Jerusalem Post)

Linked In (profil Arona Shaviva na sociálnej sieti Linked In)

Shaviv Strategy and Campaigns (oficiálna stránka Shavivovej firmy)

Narodený vo Ve¾kej Británii v roku 1979, jeho rodièia sa stali súèasťou repatriácie Židov na pôvodné územie Izraela, potom sa vrátili do Ve¾kej Británie. Ako dieťa Shaviv ve¾a cestoval po svete, strávil nieko¾ko rokov v Austrálii a Kanade. Do Izraela sa vrátil ako 17-roèný.

V roku 1996 Shaviv narukoval do IDF (izraelské ozbrojené sily). Prakticky hneï mu bola navrhnutá pozícia vojenského tlmoèníka. Avšak bol vyslaný do školy vojenskej rozviedky, ktorá je dislokovaná 5 km severne od Tel-Avivu. Po jej absolvovaní bol vymenovaný za pomocníka operatívneho dôstojníka v jednej zo štruktúr Amanu (vojenská rozviedka). Vo vojenskej rozviedke dosiahol hodnosť kapitána keï slúžil poèas deviatich rokov, do roku 2005. Poèas tohto obdobia pôsobil v Srbsku, Rumunsku, Ghane, Kongu, Macedónsku, na Ukrajine a Cypre. Odozvy na Shaviva majú vysoko pozitívny charakter. V roku 2005 pred Shavivom stála perspektíva povýšenia v hierarchií Amanu, napriek tomu z rozviedky odišiel.


Vojenská rozviedka Aman
Výcvik vo vojenskej rozviedke je na vysokej profesionálnej úrovni, dôstojníci a analytici rozviedky disponujú perfektnou profesionálnou kvalifikáciou.

Izraelská rozviedka a bezpeènostné služby zohrávajú dôležitú úlohu v štátnom, ako aj súkromnom sektore. Mnohí úradníci v rámci štátneho sektoru, priemyselnej sféry priamo alebo nepriamo pracovali pre rozviedku. Podanie výpovede príslušníkov rozviedky a bezpeènostných služieb neznamená koniec ich kariéry, nako¾ko osoby ktoré majú za sebou prax v tajnej službe sú èasto využívané pre prácu vo vládnom aparáte.

Od roku 1996 vedenie vojenskej rozviedky podniklo revoluèné kroky pri jej reformovaní. Tu musíme spomenúť implementáciu nového spôsobu práce analytikov, ktorý si získal názov "systémové myslenie" a ktorý predpokladá komplexnú analýzu dodávaných informácií prièom sa berie do úvahy ideologická a náboženská sféra, verejná mienka, psychológia, literatúra a umenie.

Modernizovaný bol aj školiaci systém spravodajských kádrov. Jedným z takýchto programov (trvá tri roky) sa stal nový systém prípravy na báze civilných akadémií (univerzít), kde špecialne vybraní študenti absolvujú na univerzite školiaci program vyvinutý a schválený špecialistami vojenskej rozviedky. Toto platí aj o už fungujúcich príslušníkoch vojenskej rozviedky.


Je zaujímavé že ešte poèas svojho pôsobenia vo vojenskej rozviedke Shaviv absolvoval trojroèné školenie (2002 - 2005) na univerzite Bar-Ilan fakulta politológie a medzinárodných vzťahov.


Univerzita Bar-Ilan
Ide o izraelskú univerzitu ktorá sa nachádza v meste Ramad-Gan. Vznikla v roku 1955 a je pomenovaná po Meir Bar-Ilanovi, lídrovi nábožensko-sionistického hnutia. Univerzita vznikla s cie¾om vytvorenia vhodného rámca pre skåbenie náboženskej židovskej výuky a bežného vysokoškolského vzdelania. Na univerzite beží aj program výuèby vyvinutý a schválený špecialistami vojenskej rozviedky.


V roku 2006 zaèal pracovať na Ministerstve strategického plánovania, ako poradca ministra pre zahranièné vzťahy. Na ministerstve pôsobil spolu 1 rok aj 6 mesiacov (do októbra 2007).


Ministerstvo strategického plánovania
Poèas koalièných rokovaní medzi stranami Kadima a Náš dom Izrael v roku 2006 Abigdor Lieberman (líder strany Náš dom Izrael) žiadal od vtedajšieho predsedu vlády Ehmuda Olmerta post ministra pre vnútornú bezpeènosť. Vzh¾adom na objektívne dôvody (policajné vyšetrovanie proti Liebermanovi) to nebolo možné zrealizovať preto Olmert navrhol vytvoriť nové ministerstvo priamo pre Liebermana. Ministerstvo strategického plánovania bolo / je zodpovedné za agentúru pre kontakty Nativ a zoberá sa aj iránskou jadrovou hrozbou. Ministerstvo sa stalo súèasťou systému národnej bezpeènosti Izraela a je òou doteraz. Väèšinu vedúcich zamestnancov tvorili / tvoria minulí / súèasní agenti Mossadu a Amanu. V roku 2008 bolo ministerstvo zrušené, v roku 2009 obnovilo svoju èinnosť.


Agentúra pre kontakty Nativ
Agentúra zaèala fungovať v roku 1952. Jej úlohou bola realizácia výzvednej èinnosti a šírenie sionistickej propagandy v ZSSR a krajinách východnej Európy. Poèas deväťdesiatich rokov bola najdôležitejšou úlohou agentúry evakuácia židov zo zón lokálnych konfliktov na území SNŠ a štátov bývalej Juhoslávie. V súèasnosti sa Nativ zmenila na agentúru, ktorá udržuje kontakty so židovskými komunitami v rôznych krajinách. Kontrašpionážne služby viacerých štátov ju naïalej považujú za tajnú službu orientovanú na výzvednú èinnosť.


Už v roku 2005 (napriek svojmi pôsobeniu v rámci štátnej služby) Shaviv založil svoju poradenskú spoloènosť Shaviv Strategy and Campaings. Pod¾a našich informácií ide o spoloènosť spolupracujúcu so spravodajskou komunitou Izraela.

Shaviv pôsobil ako konzultant v rámci viacerých krajín, ktoré navštívil aj ako príslušník vojenskej rozviedky:

Pod¾a našich izraelských zdrojov, je považovaný za špecialistu na psychologické operácie a propagandu. Vie geniálne "èitať èísla" z prieskumov verejnej mienky a pod¾a toho riadiť volebné kampane.

Je ženatý, má dve dcéry, žije v obci Modiin blízko Tel-Avivu (Izrael).


Vývoj udalostíJe jar 2010 a Dušan Pekár (krajský predseda KDH v BA a súèasný starosta MÈ BA - Ružinov) spoloène s podporujúcimi ho regionálnymi politikmi a podnikate¾skými kruhmi, zaèína plánovať svoju volebnú kampaò na starostu Ružinova. Vtedajší riadite¾ kancelárie Jána Fige¾a - Branislav Staníèek dáva Pekárovi doporuèenie na izraelského špecialistu na volebné technológie Arona Shaviva. Samotný Staníèek sa so Shavivom spoznal v Bruseli.

Disponujeme dokumentmi dôverného charakteru, ktoré potvrdzujú, že Aron Shaviv a jeho aktivity na území SR sa stali predmetom záujmu slovenských kontrašpionážnych služieb. Dokumenty jasne popisujú návštevy a stretnutia Arona Shaviva v SR. Pod¾a dokumentov Aron Shaviv od 30.augusta do 30.novembra 2010 (výhra Pekára vo vo¾bách), navštívil územie SR minimálne štyri krát (konkrétne dátumy viï v dokumente). Malo ísť o služobné cesty z titulu riadenia volebnej kampane Ing. Dušana Pekára (volebnej kampani budeme venovať pozornosť na inom mieste). V tomto období sa Shaviv stretával hlavne s Pekárom samotným, ako aj èlenmi jeho volebného tímu: Zuzana Bábovková (dnes Maturkanièová), Lucia Weinbergerová a Miroslav Danko (do septembra 2011 top manager v dcérskej spoloènosti BVS a.s. - Infra Services a.s.).

Ïalší dokument rozpisuje aktivity Arona Shaviva od decembra 2010 do decembra 2011. Dokument konštatuje diverzifikáciu kontaktov Arona Shaviva na politické špièky KDH. Zaèiatkom roku 2011 Shaviv vyhráva ponuku na poradenské služby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (viï èlánok Nový èas z 3.2.2012, viï. zmluva è. 25/1130/2011). Okrem tradiènej zostavy (Pekár, Danko, Maturkanièová, Staníèek) boli spravodajskými zložkami zaznamenané aj opakované stretnutia Shaviva s ministrom vnútra SR Danielom Lipšicom. Dokument jasne špecifikuje dátumy návštev a stretnutí Arona Shaviva na území SR. Spolupráca Arona Shaviva s Dušanom Pekárom a Danielom Lipšicom pretrváva dodnes.

Kontra1

Kontra1

Kontra1

Kontra1


Kontra1

TOPlist